INTERSTİSYEL SİSTİT TEDAVİSİNDE ARTIK BİR ÇÖZÜM VAR

İçeriğindeki yüksek oranda saflaştırılmış hayvansal bazlı olmayan Hiyaluronik Asit bulunan HYACYST’in ; sistitin, semptomatik tedavisinde oldukca etkili olduğu bilinmektedir.
HYACYST;hasta mesanesindeki glikozaminoglikan (GAG) tabakasını geçici olarak kaplayarak interstisyel sistitli hastalarda görülen ağrı ve idrar sıklığında azalmaya neden olur.

HYACYST’in aşağıdaki tiplerdeki sistitlerde de etkili olduğu kanıtlanmıştır.

*İnterstisyel sistit
*Radyasyonun neden olduğu sistitler
*Rekurren Bakteriyel sistitler

İNTERSTİSYEL SİSTİT

İnterstisyel sistit/ağrılı mesane sendromunda, belirgin oranda idrar sıklığını azaltmakta,ağrı skorunda ve analjezik kullanımında belirgin azalmaya neden olmaktadır.
Uzun dönem sonuçları değerlendirildiğinde hastaların yaklaşık 2/3’ünde etkinliği görülmektedir.%20 bir oran ile hastalarda tümüyle iyileşme,  hastaların %80’ninde ise giderek artan oranlarda ağrı ve idrar sıklığında azalma görülmektedir.
Ayrıca diğer medikal tedavilere refraktör interstisyel sistit olgularında 4 haftanın sonunda yaklaşık % 71 oranında etkili olmakta ve bu etkisini 20 hafta devam ettirmektedir.

RADYASYONUN NEDEN OLDUĞU SİSTİTLER

Pelvik radyoterapi tedavisi uygulanan hastalarda, radyoterapi öncesi HYACYST kullanımının faydaları görülmektedir. HYACYST’in radyasyona bağlı sistitlerden korunmada hatrı sayılır oranda etkili olduğu görülmüştür..

HYACYSTİN RADYOTERAPİ ÖNCESİ KULLANILMASI,

*Mesaneyi korur
*Radyasyona bağlı toksiteyi ve enfeksiyon riskini azaltır.
*Hastaların genel yaşam kalitesini artırır.

Pelvik kanserli hastalarda radyoterapi uygulamasının hemen öncesinde HYACYST kullanımı ile önemli ölçüde koruyucu etki sağlanmaktadır.

HYACYST kullanan hastalarda kullanmayan sıradan hastalara oranla radyasyon zehirlenme skalasında %50 düşük değer görülmektedir.HYACYST kullanan hastalar normal toksite değerlerine iki hafta daha erken dönmektedir.

REKÜRREN BAKTERİYEL SİSTİT

Üriner sistem enfeksiyonu (ÜSİ) gelişiminde bakteriyel virulans etmenleri önemli yer tutar.Tam bir GAG tabakasının varlığı mesane epitelyum hücrelerinin idrarın toksik bileşenlerinden korunması için esas kabul edilmektedir ve tabakanın bakteri adezyonunu engellediğine dair bulgular mevcuttur.

Hasarlı bir GAG tabakası epiteyal hücrelerinin idrar komponentlerine direkt etkisi  ile sonuçlanır, bu koşullar altında hem bakteriyel yapışma hem de enfeksiyon riskinde artış vardır.

HYACYST bu nedenle kullanıldığında;

  • Mesaneyi korur
  • Toksinleri ve enfeksiyon riskini azaltır.

Yılda ortalama 4-5 mesane enfeksiyonu yaşayan hastalarda HYACYST kullanımı ile mesane

enfeksiyonu azalarak,nadiren tekrarlamakta veya tamamen iyileşmektedir.

Akut üriner retansiyon ve inkontinans nedeniyle karakterize edilen spinal kord yaralanması olan ve hospitalize edilen hastalarda intravezikal hiyaluronik asit uygulaması , enfeksiyon oranında 5 ila 7 kez azalmaya neden olmaktadır.

HYACYST ile ilgili soru ve cevaplar

Ürün Profili
HYACYST’in başlıca bileşeni göz sıvılarında, eklemlerde ve mesane iç zarındaki(ürotel),glikozaminoglikan (GAG) tabakasında doğal olarak bulunan hyaluronik asitin bir türevi olan sodyum hyaluronate’dir.Bu tabaka, interstisyel sistitli birçok hastada yetersiz miktarda bulunmaktadır ve mesana duvarında koruyucu bir tabaka oluşturduğuna inanılmaktadır.

HYACYST kullanımından sonra nasıl bir etki yapar?
HYACYST geçici olarak mesane duvarındaki yetersiz GAG tabakasının yerini alır.Bu sayede ağrıların ve interstisyel sistite bağlı sık sık ve acilen idrara çıkma semptomlarının azalması sağlanır.Yine araştırmalar diğer tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda bile HYACYST’in bu tür ıstırap verici semptomlarda ferahlama sağladığı görülmektedir.

HYACYST nasıl uygulanır ?
HYACYST Hekim tarafından bir katater yardımıyla ürünün tamamı mesane boş iken verilir.Uygulama hastaneye yatış yapmadan ayaktan uygulanabilmektedir.

HYACYST ne kadar süre ile uygulanmalıdır?
Tedavinin ilk dört haftasında her hastaya haftada bir kez uygulanmalıdır.Bundan sonra semptomlar giderilinceye kadar aylık bir uygulama şeklinde yapılmaktadır. Tedaviye cevap verme süresi hastadan hastaya değişmektedir.İyi bir cevap verme süresi demek hastaya 8 ila 10 (kere) uygulanmasını gerektirir.Bu nedenle sabırla tedavi süreci aksatılmadan takip edilmelidir.Sempyomların tekrarladığı durumlarda gelecekte tedavi önerilmelidir.

HYACYST’in bir yan etkisi varmıdır?
HYACYST’in yan etkisinden çok uygulama nedeniyle(katater instilasyonu) lokal irritasyonlar görülmektedir.

HYACYST uygulamasını kimler uygulamalıdır?
HYACYST uygulanması hekim tarafından veya hekim gözetiminde bir sağlık elemanı tarafından uygulanmalıdır.Aynı zamanda HYACYST’in her hasta için uygunluğu sistit konusunda eğitim almış bir hekimce onaylanmladır.